乳糖-N-四糖-β-O-氨丙基, Lacto-N-tetraose-β-O-Aminopropyl / LNT-β-O-AP, Galβ1-4( Fucα1-3)GlcNAcβ1-3Galβ-O-CH2-CH2-CH2-NH2, 货号:GLY010-OAPb|Megazyme官网|Megazyme 中国代理|Megazyme官网|Megazyme 中国代理|Megazyme官网|Megazyme 中国代理